Metodik

Imeras grundläggande metodiska strävan är att så långt möjligt tillämpa principer i TBA (Tillämpad Beteende Analys) med fokus på PBS (Positive Behaviour Support). Det innebär förenklat att analysera behov, modifiera stöd, våga testa nytt och vara lyhörd, med vetenskapligt stöd och utan aversiva inslag, allt för att skapa positiva cirklar, trivsel, glädje och individuell utveckling.

Tillämpad Beteende Analys

TBA har ett gediget vetenskapligt stöd även om tillämpningar i den ”institutionella världen” som behandlingshem, skola och inom LSS rönt en hel del kritik. En kritik som vi anser berättigad då många även väl skolade verksamheter och handledare inte helt släppt tanken på användning av ”aversiva konsekvenser”. Detta för att ”när inget annat hjälper” eller ”i undantagsfall” styra utmanande beteende mot ett annat, mer ”acceptabelt” beteende. Så länge organisationens ledning och handledare förespråkar eller accepterar aversiva konsekvenser som en aldrig så obetydlig del i metodarsenalen, börjar den lätt ta egna vägar och leva sitt eget liv, med många oönskade följder som vardagsmoral, ”sunt förnuft” och traditionella uppfostringsmetoder.

Mindre känt i Sverige, men till glädje för alla TBA-utövare, finns mångårig erfarenhet av kvalificerade insatser för personer med utmanande beteende utan inslag av ”aversiva konsekvenser”.

Positive Behaviour Support

PBS (Positive Behaviour Support), grundades i USA under 1980- talet som en reaktion mot traditionellt utnyttjande av aversiva konsekvenser i metodik (se som bästa exempel www.iaba.com). Resultat visar att fördjupad analys och kunskap leder till bestående och goda utvecklingsresultat med ett helt och hållet ”icke-aversivt” lärande. En utveckling som i alla avseenden också lever upp till högt ställda krav på etiskt tänkande inklusive grundläggande intentioner i den lagstiftning som styr oss.