Kvalitetsarbete

Utöver att följa alla myndighetskrav är utbildning, erfarenhet och kontinuitet ledstjärnor. Många av våra medarbetare har mer än 20 års erfarenhet av Imeras målgrupp och personalomsättningen är i princip noll.

Vi kan med glädje konstatera att närstående och uppdragsgivare ofta är mycket nöjda med den insats och utveckling det medför för brukare.

Systematiskt kvalitetsarbete

I Imeras systematiska kvalitetsarbete ingår bland annat:

  • Hantera avvikelser (Lex Sarah)
  • Utarbeta och följa upp genomförandeplaner
  • Hantera synpunkter och klagomål
  • Hantera övriga avvikelser och förbättringsförslag
  • Egenkontroll
  • Årlig brukare- och personalenkät
  • Strukturerade månadssamtal med klient
  • Strukturerade enhetsmöten med klienter
  • Strukturerade personalmöten /metodvägledningsmöten
  • Årlig sammanställning av kvalitetsarbetet för prioritering och åtgärdsplan